Tilinpäätös

Tilinpäätös laaditaan tilikaudelta (yleensä kalenterivuosi). Kirjanpitolain mukaan pienen yhdistyksen tilinpäätös käsittää tulolaskelman, taseen ja niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot. Tuloslaskelmaan ja taseeseen on sisällytettävä myös edellisen tilikauden vertailutiedot.

Myös toiminnantarkastajille suositellaan vastaavan tilinpäätösmerkinnän tekemistä.  Tekstimalli kohdassa Tilin- ja toiminnantarkastus.

Kirjanpitolain 3 luvun 2 §:n mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on annettava liitetiedoissa. Tällainen tieto voi olla esimerkiksi selvitys tilikaudella syntyneestä käyttöomaisuuden myyntivoitosta tai tappiosta.

Kirjanpitolaissa tarkoitettu toimintakertomus on liitettävä tilinpäätökseen mikäli päättyneellä ja sitä edeltäneellä tilikaudella ylittyy vähintään kaksi seuraavasta rajoista (kirjanpitolain tarkoittaman pienen kirjanpitovelvollisen rajat):

 1. yhdistyksen kokonaistuotot 7.300.000,00 euroa
 2. taseen loppusumma 3.650.000,00
 3. palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä

Tuloslaskelma

Kirjanpitoasetuksen 3 §:ssä määritellään yhdistyksen tuloslaskelman rakenne. Asetuksessa todetaan lisäksi, että kuhinkin tuloslaskelmaan ryhmään kuuluvat tuotot ja kulut on esitettävä riittävästi eriteltyinä joko tuloslaskelmassa tai sen liitteenä.
Edellä esimerkkinä olleen harrastekerhotoimintaa harjoittavan yhdistyksen tuloslaskelman rakenne olisi seuraa:

Varsinainen toiminta

 • Opinto- ja koulutustoiminta
  Tuotot xxx.xx
  Kulut xxx.xx
 • Harrastekerhotoiminta
  Tuotot xxx.xx
  Kulut xxx,xx
  Tiedostustoiminta
  Tuotot xxx.xx
  Kulut xxx,xx
 • Yleistoiminta
  Tuotot xxx,xx
  Henkilöstökulut xxx,xx
  Poisto xxx,xx
  Muut kulut xxx.xx
 • * Tuotto//kulujäämä xxx,xx
  Varainhankinta
  Jäsenmaksutuotot xxx,xx
  Muut tuotot xxx.xx
  Kulut xxx,xx
 • * Tuotto/kulujäämä xxx,xx
  Sijoitus- ja rahoitustoiminta
  Tuotot xxx,xx
  Kulut xxx,xx
 • * Tuotto/kulujäämä xxx,xx
  Satunnaiset erät
  Satunnaiset tuotot xxx.xx
  Satunnaiset kulut xxx,xx
  Saadut yleisavustukset xxx,xx
 • * Tilikauden yli/alijäämä xxx,xx

Tase

Yhdistykset laativat taseen noudattaen kaikille kirjanpitovelvollisille yhteistä kaavaa (kirjanpitoasetus, ensimmäinen luku, 6 §). Harrasteyhdistyksen taseen rakenne voisi olla seuraava:

VASTAAVAA

 • Pysyvät vastaavat
  Aineelliset hyödykkeet
  Koneet ja kalusto xxx,xx
  Sijoitukset
  Osakkeet ja osuudet xxx,xx
 • Vaihtuvat vastaavat
  Vaihto-omaisuus
  Välitystavaravarasto xxx,xx
  Saamiset
  Myyntisaamiset xxx,xx
  Rahat ja pankkisaamiset xxx,xx
  Vastaavaa yhteensä xxx,xx

VASTATTAVAA

 • Oma pääoma
  Edellisten tilikausien yli/alijjämä xxx,xx
  Tilikauden yli/alijäämä xxx,xx
 • Vieras pääoma
  Lyhytaikainen
  Ostovelat xxx,xx
  Vastattavaa yhteensä xxx.xx

Liitetiedot

Kirjanpitoasetuksen 2 luvun 11 §:n mukaan pienet kirjanpitovelvolliset (rajat esitetty kohdassa Tilinpäätös) voivat esittää lyhennetyt liitetiedot. Lyhennettyinä liitetietoina on esitettävä vähintään seuraavat tiedot:

 1. annetut pantit ja velan vakuudeksi annetutkiinnitykset, talletukset, vekseli-, takuu- ja muut vastuut sekä vastuusitoumukset; sekä
 2. peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset sekä velat ja muut sitoumukset Suomen rahaksi, jollei ole käytetty suomen pankin tilinpäätöspäivän kurssia.

Lisäksi kirjanpitolain 3 luvun 2 §:n edellyttämän riittävän ja oikean kuvan antamiseksi saattaa olla tarpeen selvittää liitetiedoissa esim. Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyviä eriä.
Käytännössä liitetietovaatimukset ovat sellaiset, että erittäin harvoissa tapauksissa paikallisyhdistys joutuu niitä antamaan.

Tase-erittely

Kirjanpitolain 3 luvun 13 §:n mukaan tilinpäätöstä varmentamaan on laadittava tase-erittely. Kirjanpitoasetuksen 5 luvun 1 §:n mukaan tase-erittelyssä ”purettava” taseessa esitetyt yhteissummat auki.
Tase-erittely on tilinpäätöksen liite ja sen allekirjoittaa erittelyn laatija (taloudenhoitaja).
Esimerkiksi taseessa rahastosijoitukset ilmoitetaan yhtenä summan kohdassa Muut osakkeet ja osuudet kokonaissummana (esimerkissä yhteensä 13.460,00) samoin ostovelat (esimerkissä 510,00). Summat on tase-erittelyssä ”purettava”.

Rahasto hankinta-ajankohta kpl osuuden hinta yhteensä
Super K 1.10.2004 200 18,50 3.700,00
Super K 2.3.2005 100 20,00 2.000,00
Super K 15.11.2007 200 21,80 4,360,00
Yhteensä 10.060,00
Korko S 15.11.2007 400 8,50 3.400,00
Rahastot yhteensä 13.460,00

Ostovelat

 • Eka-market 120,00
 • Korson järjestötalo 200,00
 • Matti Virtanen 40,00
 • Väinö Paunu oy 150,00Yhteensä 510,00

Pienen yhdistyksen kannattaa laatia tase niin yksityiskohtaiseksi, että tase-erittelyyn jää mahdollisimman vähän purettavia kohtia.

Kalustoluettelo

Tase-erittelyyn liittyen yhdistyksen tulee pitää omistamastaan kalustosta luetteloa. Kalustoluettelossa tule ilmetä ainakin esineen nimi hankintahinta ja hankintavuosi. Lisäksi kalustoluettelossa voidaan ilmoitta esineen myöhemmät vaiheet (katso sarake: huomautuksia), kenen hallussa/vastuulla esine on sekä arvokkaamman omaisuuden osalta myös sarja- tai valmistusnumero.

Nimike hinta hankinta vuosi huomautuksia kenen hallussa
Adler -kirjoituskone 400,00 92 poistettu käytöstä 2004
Sony kasettisoitin 300,00 95 myyty
Citizen laskukone 80,00 95 Maija Mäkinen
Kaso -grilli 350,00 98 Viivi Viitanen
Mark -kasettisoitin 280,00 98 Lassi Lehtinen
HP-mikro srn HPTW1234567 2.500,00 04 Tuula Tuiskunen
Toshib -kopiokone srn XX697Y 1.800,00 07 Tuula Tuiskunen

Tilinpäätöksen käsittely

Tilinpäätöksen katsotaan olevan laadittu, kun se on allekirjoitettu. Tilinpäätöksen allekirjoittaa toimessa oleva päätösvaltainen hallitus.

Tilin/toiminnantarkastajat tarkastavat yhdistyksen tilit ja hallinnon ja antavat tilin/toiminnantarkastuskertomuksen. Tilintarkastajat tekevät lisäksi tasekirjaan tilinpäätösmerkinnän.
Kokous käsittelee tilinpäätöksen ja tilin/toiminnantarkastuskertomuksen, vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.

Kirjanpitomateriaalin säilyttämien

Kirjanpitolain mukaan kirjanpitokirjat (päivä- ja pääkirja sekä tuloslaskelmanja tase liitetietoineen) ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tositteita on säilytettävä 6 vuotta tilikauden päättymisestä.