Vuosikokousvideo

Vuosikokous-videon käsikirjoitus.

Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokous

AIKA: 11.06.2010
PAIKKA:  Hyvinkää

ASIALISTA:

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja:

(kop, kop, kop)

Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen. Yhdistyslaki ja yhdistyksemme säännöt edellyttävät meitä näihin aikoihin vuodesta kokoontumaan ja tekemään päätöksiä edellisen kauden toiminnasta ja taloudenpidosta, sekä hyväksymään tulevan kauden toiminnan ja talouden, sekä tarvittavat henkilövalinnat.

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop)

Siirrymme kohtaan 2.

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Sääntöjemme mukaan vuosikokous on kutsuttava koolle vähintään 2 viikkoa ennen kokousta kerrostaloissa ilmoitustaululle ja muissa tapauksissa postilaatikoihin jaettavalla kutsulla. Kutsut ovat lähteneet riittävän ajoissa ja meitä on täällä läsnä tarpeellinen määrä yhdistyksen jäseniä.

Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Kohta 2 on loppuun käsitelty (kop)

Siirrytään kohtaan 3.

 

3. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) pöytäkirjan tarkistajien valinta

d) ääntenlaskijoiden valinta

Avaan keskustelun (kop) ja tehkää ehdotuksia puheenjohtajaksi”

Jäsen Katri:

”Ehdotan kokouksen avaajaa puheenjohtajaksi”

Puheenjohtaja:

”Keskustelu päättyy (kop)

On ehdotettu kokouksen avaajaa Hannua kokouksen puheenjohtajaksi.

Valittaneen. Valitaan (kop)

Kohta 3 on loppuun käsitelty (kop)

Siirrytään kohtaan 4.

4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

 

Jaossa oleva asialista on sääntöjemme mukaan laadittu.

Avaan keskustelun asialistasta (kop)

Tiina ole hyvä”

Jäsen Tiina:

”Ehdotan asialistan hyväksymistä kokouksen työjärjestykseksi”

Puheenjohtaja:

”Leo ole hyvä”

Jäsen Leo:

”Kannatan Tiina tekemää ehdotusta”

Puheenjohtaja:

”Keskustelu päättyy (kop) Hyväksyttäneen esitetty asialista kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksytään (kop).

Kohta 4 on loppuun käsitelty (kop)

Siirrytään kohtan 5.

5. Toiminta ja tilikertomusten hyväksyminen edelliseltä kaudelta

Yhdistyksen hallitus on laatinut toiminta- ja tilikertomuksen sääntöjen edellyttämällä vastuulla.

Ehdotan, että esittelen ensin toimintakertomuksen pääpiirteittäin, jonka  jälkeen käymme yleiskeskustelun. Jos kertomus olisi laajempi, olisi hyvä käydä yksityiskohtaisempi keskustelu. Hyväksyttäneen ehdotus. Hyväksytään (kop)

Yhdistyksen toiminta on ollut…

(Keskustelu toimintakertomuksesta)

Keskustelu päättyy (kop) Olemme näin käsitelleet toimintakertomuksen. Muutosehdotuksia ei ole tullut joten voitaneen hyväksyä toimintakertomus esitetyssä muodossa. Hyväksytään (kop)

Siirrytään käsittelemään tilikertomus edelliseltä kaudelta

Voitaneen sopia, että taloudenhoitaja ensin esittelee tilikertomuksen ja taseen, jonka jälkeen käymme yksityiskohtaisen keskustelun tilikertomuksesta ja sitten taseesta. Sovittaneen. Sovitaan (kop)

Taloudenhoitaja ole hyvä

Keskustelu päättyy (kop) Olemme näin käsitelleet tilikertomuksen ja taseen. Koska muutosehdotuksia ei ole tullut voitaneen hyväksyä tilikertomus laaditussa muodossa. Hyväksytään (kop)

Kohta 5 on loppuun käsitelty (kop)

Siirrytään kohtaan 6.

6. Tilintarkastajien lausunto

Luen tilintarkastajien lausunnon edellisen kauden tileistä.

(Puheenjohtja lukee tilintarkastajien lausunnon)

Merkitään tilintarkastajien lausunto kuulluksi

Kohta 6 on loppuun käsitelty (kop)

siirrytään kohtaan 7.

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Kannatettavan ehdotuksen vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille täytyy tulla hallituksen ulkopuoliselta taholta.

Avaan keskustelun vastuuvapauden myöntämisestä (kop)

Puheenjohtaja:

Aune ole hyvä”

Jäsen Aune:

”Ehdotan vastuuvapauden myöntämistä.”

Puheenjohtaja:

Katri ole hyvä”

Jäsen Katri:

”Kannatan vastuuvapauden myöntämistä”

Puheenjohtaja:

”Keskustelu päättyy (kop) On tehty kannatettu ehdotus vastuuvapauden myöntämisestä ja kun muita ehdotuksia ei ole, voitaneen vastuuvapaus myöntää. Myönnetään (kop)

Kohta 7 on loppuun käsitelty (kop)

siirrytään kohtaa 8.

8. Toimintasuunnitelman hyväksyminen

Hallituksen nimeämä henkilö esittelee toimintasuunnitelman. Tämän jälkeen siitä keskustellaan ja tehdään esitykset mahdollisista lisäyksistä tai muista muutoksista. Päätöskäsittelyssä toimintasuunnitelma hyväksytään joko yhtenä kokonaisuutena tai luvuittain (toimintalohkoittain). Yksityiskohtainen päätöskäsittely on paikallaan varsinkin silloin, kun toimintasuunnitelmaan on tehty muutosesityksiä.

Kohta 8 on loppuun käsitelty (kop)

siirrytään kohtaan 9.

9. Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen

Esitellään hallituksen esitys jäsenmaksun suuruudesta, käsitellään ehdotus ja tehdään päätös.

Kohta 9 on loppuun käsitelty (kop)

siirrytään kohtaan 10.

10. Toimihenkilöiden palkkioiden suuruudesta päättäminen

Puheenjohtaja esittelee hallituksen valmisteleman esityksen kokoukselle.

Puheenjohtaja avaa keskustelun asiasta ja päättää keskustelun.

Kohta 10 on loppuun käsitelty (kop)

siirrytään kohtaan 11

11. Talousarvion hyväksyminen tulevalle kaudelle

Yhdistyksen hallitus on laatinut talousarvion toimintasuunnitelman tueksi. Voitaneen sopia, että taloudenhoitaja esittelee talousarvion, jonka jälkeen käymme yleiskeskustelun. Sovitaan (kop)

Taloudenhoitaja ole hyvä

Taloudenhoitaja esittelee kokoukselle talousarvion

Keskustelu päättyy (kop)

Keskustelussa on hallituksen tekemään talousarvioon Leo tehnyt vastaehdotuksen, jota Tiina on kannattanut ja se koskee yhteisten suurempien työkalujen hankkimista yhdistykselle remontointeja varten.

Meidän on äänestettävä asiasta, joten ääntenlaskijat valmistautuvat.

Ehdotan, että äänestys tapahtuu kätten nostolla siten, että ensin nostavat käden ne jotka kannattavat hallituksen laatimaa talousarviota, ja sen jälkeen ne, jotka kannattavat Leon tekemää vastaehdotusta. Hyväksyttäneen äänestystapaehdotus. Hyväksytään (kop)

No niin. Ne jotka kannattavat hallituksen laatimaa talousarviota, nostavat kädet ylös nyt. Äänten laskijat olkaa hyvä.

Kiitos. Ja Leon tekemää vastaehdotusta kannattavat nostavat käden nyt. Äänten laskijat olkaa hyvä.

Kiitos.

Annan puheenvuoron äänten laskijoille tuloksen julistamiseksi.

Kiitos.

Olemme siis luvuin 4 – 3 hyväksyneet hallituksen laatiman talousarvion esitetyssä muodossa.

Kohta 11 on loppuun käsitelty (kop)

siirrymme kohtaan 12.

12. Hallituksen puheenjohtajan valinta

Tässä kohdassa toimitaan kuten yhdistyksen säännöt määräävät. Jos säännöissä lukee valitseeko yhdistyksen syys- , vuosi- tai kevätkokous hallituksen puheenjohtajan, hänet valitaan ensin. Jos ehdokkaita on vain yksi, hän tulee valituksi. Jos taas ehdokkaita on useampia, suoritetaan vaali ja eniten ääniä saanut ehdokas valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Kohta 12 on loppuun käsitelty (kop)

siirrymme kohtaan 13.

13. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen, sekä heidän valinta

Puheenjohtajan valinnan jälkeen valitaan hallituksen jäsenet. Kokouksen puheenjohtajan on hyvä lukea ääneen, mitä yhdistyksen säännöissä sanotaan hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä. Hallituksen jäsenistä voi olla etukäteen laadittu ehdotus. Esittelyn jälkeen asiasta keskustellaan ja ehdotus joko hyväksytään sellaisenaan tai siihen tehdään muutosesityksiä. Jos ehdokkaita on enemmän kuin paikkoja, suoritetaan vaali, ja vaalissa eniten ääniä saaneet ehdokkaat tulevat valituiksi hallituksen jäseniksi

Kohta 13 on loppuun käsitelty (kop)

siirrymme kohtaan 14.

 

14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien tai toiminnantarkastajan valinta

Sen mukaan, mitä yhdistyksen säännöissä on mainittu, valitaan joko yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Tilintarkastajat voivat olla yhdistyksen ulkopuolisia henkilöitä.

Pienen yhdistyksen ei tarvitse valita tilintarkastuslaissa tarkoitettua auktorisoitua tilintarkastajaa. Yhdistyksen pitää silloin kuitenkin valita toiminnantarkastaja. Yhdistyksen ei tarvitse muuttaa sääntöjään toiminnantarkastajan käyttöön siirtymisen yhteydessä.

Kohta 14 on loppuun käsitelty (kop)

siirrymme kohtaan 15.

15. Ilmoitusasiat

Kuullaan annetut ilmoitukset ja merkitään ne tiedoksi.

(Ilmoitusasioiden on oltava luonteeltaan informoivia, ne eivät saa olla päätösluonteisesti sitovia.)

Kohta 15 on loppuun käsitelty (kop)

siirrymme kohtaan 16.

16. Muut esille tulevat asiat

Säännöt saattavat edellyttää esimerkiksi muidenkin elinten valitsemista ja joistakin muista asioista päättämistä.

Kohta 16 on loppuun käsitelty (kop)

siirrymme kohtaan 17.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Kokous on päättynyt (kop)


Kokousvideot -sivulta pystyt lataamaan itsellesi Vuosikokous käsikirjoituksen rtf/pdf muodossa.